PODRŠKA AMERIKANACA, NIJEMACA I BRITANACA: Ovo je plan reformi koje su danas prihvatile entitetske vlade

Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Njemačke i Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva pozdravile su usvajanje novog paketa socio-ekonomskih reformi koje su donijele entitetske vlade, na današnjim uporednim sjednicama

  • Politika

  • 10. Okt. 2019  10. Okt. 2019

  • 17

Kako su saopćili, od ključne je važnosti da vlade u Bosni i Hercegovini nastave sa implementacijom reformi sa ciljem poboljšanja života građana.

"Današnje usvajanje ovih reformskih obaveza u Vladi Federacije BiH i Vladi RS je pozitivan korak ka tom cilju. Usvojene obaveze uključuju korake usmjerene na poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje rasta i konkurentnosti, na depolitizaciju javnih preduzeća i stvaranje boljih prilika za mlade, žene i druge nedovoljno zastupljene grupe. Pozdravljamo koordinaciju dva entiteta u procesu koji je rezultirao u ovom važnom koraku", saopćili su.

Vlade RS i Federacije BiH danas su na odvojenim sjednicima u Banjaluci i Mostaru usvojili široki paket ekonomskih reformi na koji su se, u saradnji s Delegacijom EU i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, obavezala sva tri nivoa vlasti. 

U dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina" dogovoreno je da se svi nivoi vlasti obavezuju na ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolizitaciju državnih preduzeća i reformu zdravstvenog sistema.

Oba entiteta će, kako se tvrdi, revidirati svoj portfolio državnih preduzeća i klasifikovati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi se unaprijedio njihov rad, što uključuje sve modalitete restruktuiranja.

Entiteti će, kako se navodi, preduzeti korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući praćenje finansijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.

U ovom dokumentu je navedeno da će oba entiteta poduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi potaknuli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plata.

U slučaju FBiH bit će smanjena ukupna stopa doprinosa, dok će RS smanjiti fiskalno, ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja.

FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, dajući mu pravnu snagu, te će poduzeti prve korake ka njihovom smanjenju. Dva entiteta će uskladiti zakone o porezu na dobit kako bi dodatno potaknuli investicije u proizvodnju robe i usluga, nastavit će usklađivanje svojih poreznih zakonodavstava, uključujući stope oporezivanja dividende, a planirano je i usvajanje i provođenje kredibilne i relevantne okvirne Strategije upravljanja javnim finansijama BiH sa sistemom monitoringa i izvještavanja na temelju učinka.

Predviđeno je i pažljivo praćenje fiskalnog učinka ovih i svih drugih mjera navedenih u nastavku, a s ciljem smanjenja utaje poreza.

S ciljem unapređenja poslovnog okruženja i jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora, oba entiteta će pojednostaviti i uskladiti postupke registracije preduzeća, te procedure izdavanja licenci i dozvola. Uprava za indirektno oporezivanje BiH će znatno skratiti procedure izdavanja PDV broja, dok će sva tri nivoa raditi zajedno na punoj provedbi svojih zakona o elektronskom potpisu i osiguranju interoperabilnosti sistema elektronskog potpisa u cijeloj zemlji.

FBiH će uspostaviti jednošalterski sistem poslovanja, dok će RS uspostaviti sistem online registracije za preduzeća i preduzetnike i promovirati korištenje e-usluga.

S ciljem borbe protiv sive ekonomije oba entiteta će ojačati svoje inspekcije i poboljšati koordinaciju i komunikaciju između inspekcijskih uprava. Oba entiteta će raditi na uspostavi fiskalnih sistema koji se zasnivaju na prijavama u realnom vremenu. S ciljem povećanja transparentnosti i praćenja efekata, RS će uspostaviti registar svih podsticaja koji se pružaju kompanijama.

FBiH će usvojiti već pripremljen okvir za sanaciju duga i insolventnost kako bi podržala djelotvorno i ravnopravno učešće kreditora i dužnika u predstečajnom postupku, odnosno omogućiti spašavanje održivih preduzeća.

Javna ulaganja bit će povećana na osnovu strategije ulaganja. Državni nivo i oba entiteta će stvoriti fiskalni prostor za javna ulaganja radi ubrzanja razvoja transporta, održive energije i digitalne infrastrukture te boljeg povezivanja BiH s globalnom ekonomijom.

Infrastruktura

Projekti digitalizacije za javni sektor, kao i za poslovnu zajednicu bit će prošireni i ojačani. Izdaci za plate u javnom sektoru bit će ograničeni, radit će se na boljem i pravičnijem usmjeravanju socijalnih transfera.

Što se tiče modernizacije i proširenja infrastrukture u državi, bit će ubrzana izgradnja na Koridoru 5C, a FBiH će poboljšati svoju željezničku i zračnu infrastrukturu, ubrzati izgradnju ostalih brzih cesta prema Travniku, Goraždu i drugim gradovima, usvojiti niz zakona s ciljem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Za privlačenje potrebnih investicija, svi relevantni nivoi će modernizirati svoje zakone o koncesijama i zakone o javno-privatnim partnerstvima.

Za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u BiH i nastavak reforme javnog sektora, Vijeće ministara BiH i vlade oba entiteta će nastaviti raditi na ograničavanju zaposlenosti i ukupne potrošnje na plate u javnom sektoru, unapređivati efikasnost i produktivnost javne uprave.

Državni nivo će izmijeniti Zakon o porezu na dodatnu vrijednost s ciljem usklađivanja s direktivama Evropske unije i podrške privrednim društvima, konačno usvojiti Zakon o osiguranju depozita, čime će zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu s Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivom o oporavku i sanaciji banaka. Oba entiteta će ojačati nadzor banaka, dodatno ojačati nezavisnost svojih agencija za bankarstvo, unaprijediti upravljanje, poslovni model i transparentnost rada svojih razvojnih banaka.

Kao korak za poboljšanje upravljanja i transparentnosti, svi nivoi će izraditi javno dostupne i harmonizirane registre javnih preduzeća s ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenicima i sveobuhvatnim finansijskim izvještajima, uključujući stanje duga preduzeća.

Oba entiteta će unaprijediti postupke imenovanja nadzornih i upravnih tijela u javnim preduzećima. FBiH će formirati Odjel za centralizirano planiranje i praćenje učinka javnih preduzeća i donijeti uredbu o transparentnosti, planiranju, kontroli, vanjskoj reviziji i nagrađivanju.

Plan za javna preduzeća

Efikasnost javnih preduzeća će, između ostalog, biti unaprijeđena kroz uvođenje OECD-ovih principa korporativnog upravljanja, a oba entiteta će revidirati svoj portfolio državnih preduzeća i klasificirati ih u kontekstu budućih aktivnosti, kako bi bio unaprijeđen njihov rad, što uključuje sve modalitete restruktuiranja.

Konkretnije, nakon završetka dubinske analize dvaju telekoma FBiH će poduzeti naredne korake ka poboljšanju njihovog poslovanja i razmotriti sve modele restrukturiranja.

FBiH će poduzeti konkretne korake za unapređenje turizma i jačanje poslovne veze sa stranim državama i kompanijama. U ovom pogledu je ključna modernizacija svih aerodroma, posebno Međunarodnog aerodroma Sarajevo. FBiH će posvetiti posebnu pažnju restrukturiranju svojih rudnika uglja, s ciljem omogućavanja nesmetanog snabdijevanja svojih proizvodnih kapaciteta. RS će dovršiti restrukturiranje svojih željeznica.

Oba entiteta će poduzeti hitne korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući detaljno praćenje finansijskih rezultata fondova i pružatelja zdravstvenog osiguranja.
Zajedno sa Svjetskom bankom entiteti će izvršiti popis svih obaveza svojih zdravstvenih ustanova. Uspostavit će modele za rješavanje tih obaveza i mehanizama kako bi bilo spriječeno nagomilavanje novih zaostalih dugovanja. Sistem trezorskog poslovanja bit će proširen na sve domove zdravlja i bolnice u RS, dok će FBiH početi raditi na uvođenju svog zdravstvenog sektora u trezorski sistem poslovanja. Oba entiteta će poboljšati prikupljanje, analizu i distribuciju podataka o učinkovitosti zdravstvenog sistema i uskladiti svoju infrastrukturu podataka u cilju osiguranja usporedivosti.

Bit će osigurano adekvatno i održivo finansiranje s ciljem olakšavanja reforme zdravstvene zaštite i osiguranja efikasne uprave, kvaliteta i dostupnosti javnog zdravstva i to za sve građane, uključujući marginalizirane kategorije društva.
Za rješavanje pitanja dupliciranja usluga i povećanja učinkovitosti, oba entiteta će poduzeti korake ka racionalizaciji i stvaranju efikasnije mreže usluga. FBiH će raditi na smanjenju neusklađenosti između kantona kada je riječ o pokrivenosti osiguranjem i kvalitetu pruženih usluga.

Plan za zdravstvo

Kako bi bili povećani učinkovitost i uštede fondova zdravstvenog osiguranja, oba entiteta - u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama i kantonima u FBiH - utvrdit će prostor za centralizirane nabavke lijekova, posebno za skuplje lijekove i veće količine lijekova. Bit će urađena revizija ugovora sa zdravstvenim osiguravateljima i aranžmana za plaćanje s pružateljima zdravstvenih usluga kako bi bili potaknuti kvalitet i učinkovitost. Obavezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene bit će odvojeno od funkcije posredovanja kod zapošljavanja pri zavodima za zapošljavanje, kako bi bili oslobođeni njihovi kapaciteti za aktivniju podršku tražiteljima zaposlenja.

Svi relevantni nivoi bit će angažovani na boljem mjerenju i prevenciji zagađenja, što uključuje bolju primjenu propisa o zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost.
Konačno, bit će poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite jačanjem preventivne njege i širenjem obuhvata i dubine primarne zdravstvene zaštite.

Svi relevantni nivoi će osigurati poticaje i posebne programe finansiranja preduzetničkog kapitala i preduzetništva mladih kako bi mladim ljudima bilo pojednostavljeno osnivanje preduzeća, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacijske tehnologije i kreativne industrije.

Posebna pažnja bit će poklonjena unapređenju digitalnog ekosistema i poticanju digitalne transfornacije zemlje, kako bi bio oslobođen potencijal IT sektora u unapređenju inovativnosti, konkurentnosti i razvoju. S ciljem unapređenja digitalnih vještina, bit će poduzete mjere poboljšanja IT obrazovanja, počevši od nivoa osnovnog obrazovanja. Bit će provedena digitalna transformacija usluga svih nivoa vlasti kroz veće korištenje e-uprave i e-usluga kako bi bio upostavljen predvidljiv, transparentan, učinkovit i odgovoran sistem za podršku građanima i preduzećima. Ovaj sistem će omogućiti i nove načine u borbi protiv korupcije.

Oba entiteta će razviti i ulagati u svoje predškolske obrazovne sisteme kako bi povećali upis u predškolska obrazovanje. Traba započeti reformu obrazovnog sistema s ciljem njegove bolje povezanosti s potrebama tržišta rada. Svi relevantni nivoi će pristupiti reviziji politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi bila poboljšana njihova povezanost s trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada. Nadležni će pristupiti izmjenama relevantnih zakona o obrazovanju u koje će uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata, kako bi mladi ljudi brže sticali osnovna radna iskustva komplementarna njihovim studijskim programima te ujedno omogućili prilike poslodavcima. Nadležne vlasti, preduzeća i obrazovne institucije će raditi na osiguranju programa stručnog osposobljavanja i prekvalifikaciji dugoročno nezaposlenih. RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a svi nivoi vlasti će podržavati naučno-istraživački rad koji stvara inovacije za privredu.

FBiH će razmotriti različite mogućnosti usklađivanja naknada za porodiljsko odsustvo na teritoriji FBiH. Bit će uveden jedinstveni minimalni nivo naknada i zaštite za vrijeme porodiljskog odsustva u cijeloj zemlji, navedeno je u Zajedničkim socioekonomskim reformama za period 2019.- 2022. godine.

loading...

Komentari - Ukupno 17

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...