OBRAĆANJE JAVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KS: "Osnivanje nove Turističke zajednice Kantona Sarajevo - pravnim nasiljem "

(Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo, 07.09.2016. godine: Osnivanje nove Turističke zajednice Kantona Sarajevo - pravnim nasiljem)

  • Društvo

  • 06. Sep. 2016  06. Sep. 2016

  • 0

Poštovani čitatelji/građani Kantona Sarajevo,


I U interesu je i najšire javnosti (građana) da bude upoznata da je dana 29.07.2016. godine u

prostorije legalne i legitimne Turističke zajednice Kantona Sarajevo („TZKS“), u svrsi prethodno zacrtanog plana Preuzimanja TZKS, bez prethodne najave (!?) širenjem strahovlade, u njeno sjedište u Sarajevu u Ulici Branilaca Sarajeva broj 22/II – banula je nezakonito utemeljena četvoročlana/mješovita delegacija, mutnog mandata, predvođena Premijerom Vlade KS gosp. Konaković Elmedinom u pratnji ministra unutrašnjih poslova KS, zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu KS i uposlenika u Kabinetu Premijera („četvoročlana/mješovita delegacija“), za koju još nije jasno da li je institucionalizirano ili ad hoc tijelo Vlade KS („Krnja Vlada KS“), ili – čak/možda - nekog parlelnog sistema vladanja u KS, (p)a možda i šire?

Osim nezakonitosti Premijerov je ispoljio cinizam sa svojim kvazipravnim dekorom četvoročlanom/mješovitom delegacijom – iz koje je samovoljno isključio sekretara resornog Ministarstvo privrede KS obrazloživši da kritičnog dana nije pozvao sekretara resornog Ministarstva iz razloga ... „što mu se on ne sviđa“ (!?), čime se (uz)digao iznad institucija Kantona Sarajevo, pa i „novog“ tek donešenog Zakona o turizmu KS u maju 2016. godine?!

Nakon Premijerove arogancije – zaista, nažalost – reforma javne uprave u Kantonu Sarajevo dobila je retrogradni tok i doživjela je „kliničku smrt“. Niti tada, pa sve do danas – Premijer nije dostavio bilo kakvu odluku/akt Vlade KS na osnovu kojeg je osnovano ovo – sada zasigurno - vaninstitucionalno tijelo?!

Da li je ovo „fantomsko tijelo“ – javna vlast, ili da li uopće u pravnoj državi može biti - javna vlast? Zastupnici/poslanici Skupštine KS, kao i članovi Vlade KS – pred građanima snose odgovornost za nevjerovatnu ispoljenu razinu samovolje i zabrinjavajuće „privatizacije države“ (Kantona Sarajevo) od strane Premijera - koji kao da zaziva obnovu totalitarnog režima u najboljem maniru jednopartijske/policijske države.

II/ Premijer kao da je unutar Vlade KS počinio svojevrsni „prigušeni“ državni udar (coup d'état) nakon što je svojom političkom intervencijom u slučaju „preuzimanja TZKS“ izašao izvan svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti? Zbog kojih razloga i (odnosno čijih) interesa?

Njegovo neprihvatljivo ponašanje upućuje na zaključak o postojanju interesnih skupina i ekonomske elite visokog političkog utjecaja, koje imaju dominantan utjecaj na vladajuću politiku unutar Vlade KS, pa i šire!? Premijer na nezakonit način – čak i po cijenu generiranja ozbiljnog instucionalnog i ustavno-pravnog haosa i neustavnim i nezakonitim preuzimanjem nadležnosti u Federalnih organa vlasti - žele da preuzmu kontrolu nad „novom“ TZKS - što će zbog ustavno podijeljene nadležnosti između federalnih i kantonalnih organa vlasti u turizmu generirati ozbiljne institucionalne probleme, što je protivno zakonskoj obavezi ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma na području u KS.

Premijer kao da je htio da promovira oligarhiju umjesto demokratije, korupciju umjesto vladavine prava, organizirani kriminal umjesto poštivanja zakonitosti i ljudskih prava. Da li članovi Skupštine KS smatraju legalnim i legitimnim vaninstitucionalno i nezakonito djelovanje Premijera (i/ili Vlade KS) u prostorijama legalne i legitimne TZKS 29.07.2016. godine? Zbog čega obraćanja TZKS od 08.08.2016., 11.08.2016., 30.08.2016., 02.09.2016. i 05.09.2016. nisu nikada bila na dnevnom redu Vlade KS?

III/ Podsjećamo: postojeća legalna i legitimna TZKS, kao i ostalih devet legalnih i legitimnih kantonalnih turističkih zajednica u Federaciji BiH, uključujući tu i Turističku zajednicu Federacije BiH - registrirane su u skladu sa federalnim zakonom i vode se u Upisniku turističkih zajednica kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma (datum upisa TZKS: 24.04.1998. godine, broj: 07-021-1080/98).

Resorno Federalno ministarstvo raspolaže Izvještajem eksterne revizorske kuće o poslovanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo – neovisnog revizorskog tima REVIDENT Društva za reviziju i poslovne usluge: Finansijski izjveštaji za godinu koja je završila 31. decembra 2015. godine i izvještaj neovisnog revizora, u kojem je utvrđeno – „Po našem mišljenju finansijska izvješča prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj TZ (TZKS) na dan 31. decembra 2015. godine, rezultate njegova poslovanja za godinu tada završenu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u F BiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije ..

“ Umjesto medijske hajke i „lova na vještice“ po/u legalnoj i legitimnoj TZKS zašto se Premijer (i/ili Vlada KS) zvanično ne obrati resornom federalnom ministarstvu za ovaj Finansijski izvještaj, ili Federalnom ministarstvu finansija-financija kojem je TZKS za svaki protekli mjesec u proteklih 18 godina redovno slala izvještaje o uplaćenim sredstvima/prihodima na ostvarenim osnovu takse i članarine – čije je trošenje osnovu odluka Vlade FBiH redovno kontrolirano od strane Federalne i kantonalnih inspekcija inspekcije.

IV/1 Nije sporno da je Ustavni sud FBiH donio Presudu od 30.07.2014. godine kojom je utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nije saglasan Ustavu FBiH kojom je određena i prijelazna mjera kojom je data mogućnost Parlamentu FBiH da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude zakonom uredi materiju koja je regulisana osporenim Zakonom. Nesporno je da je Rješenjem Ustavnog suda FBiH od 09.12.2015. godine utvrđeno je da nije izvršena Presuda Ustavnog suda FBiH, a koji je zbog toga donio Rješenje od 08.07.2016. kojim se ...

Odbija (se) zahtjev jedne trećine poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo za izdavanje privremene mjere, kojim se traži obustava primjene Zakona o turizmu.

IV/2 Međutim, ono što Premijer i/ili Vlada KS uporno previđa i prikriva (?!), ova visoka sudbena instanca (Ustavni sud FBiH) zauzela pravno shvaćanje u pogledu ... “Mogućnost nastupanja posljedica štetnih za poslovanje svih subjekata na koje se odnosi predmetni Zakon (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine – „SN FBiH“ broj: 19/96 i 28/03 – „osporeni zakon“), na način da u tom pogledu ... ma koliko da obim istih nije bio predmet razmatranja Suda, su mogle i bile poznate stranci u postupku, tako da ne predstavljaju nove činjenice od posebnog značaja za sam ishod postupka.

Sud cijeni mogućim postupanje u navedenom roku, kao i obavezu Parlamenta (FBiH) da u slučaju ne postupanja u danom roku, osigura provođenje osporenog zakona u organizacionom smislu, u cilju sprječavanja mogućih štetnih posljedica za sve koji su upućeni na realiziranje predmetnog zakona. Dakle, citiranim sadržajem obrazloženja svog Rješenja od 21.10.2014. godine (tačka I/2.3)

- Ustavni sud FBiH dao je nedvosmisleno pravno shvaćanje – koje temporalno teba da se primjenjuje sve do uređenja ovih odnosa u skladu sa Zakonom što je u nadležnosti Parlamenta FBiH – da se osigura provođenje osporenog zakona u organizacionom smislu, u cilju sprječavanja mogućih štetnih posljedica za sve koji su upućeni na realiziranje predmetnog zakona Ustavni sud FBiH ovim pravnim shvaćanjem uspostavio je pravnu sigurnost u oblasti turizma u Federaciji BiH – otklonivši time stanje neizvjesnosti o sadržaju i primjeni pravnih normi koje se odnose na potpunost i određenost legislativnog okvira kojim je normirana pravna oblast turizma u Federaciji BiH, a koje čime važan segment pravnog poretka i pravne sigurnosti koja je pretpostavka socijalne i političke stabilnosti FBiH, efikasnog djelovanja državne vlasti.

V/ Ustavni sud FBiH ovim je preduzeo korake u svrsi učvrščivanja vladavine prava i pravne države, a čemu se suprotstavlja Premijer (i/ili Vlada) KS!? Odsustvo ustavne i federalne zakonske razrade pitanja turizma u FBiH (pravni vakum) – na ovaj način riješio je Ustavni sud FBiH. Koliko su bili preambiciozni kantonalni legislatori u osporenom Zakonu o turizmu KS – ponajbolje dokazuje izjava resorne Federalne ministrice okoliša i turizma data u dnevniku FTV-a od 04.09.2016. godine da će Vlada FBiH na jednoj od sjednica naredne sedmice razmatrati Zakon o boravišnoj taksi u Federaciji: u kantonalnom Zakonu o turizmu KS pitanje boravišne takse je u cjelosti zaokruženo!?

Da li je vlastima u KS bilo poznato da su Vlada FBiH i Ministarstvo finansija-financija poodavno donijeli relevantne primjenjive odluke i Pravilnik kojim su riješena sva pitanja oko boravišne takse/pristojbe!? TZKS ne snosi baš nikakvu odgovornost za bilo kakve propuste kod njenog ubiranja.

VI/ Nakon objavljivanja Zakona o turizmu KS 14 poslanika/zastupnika Skupštine KS (1. Goran Akšamija, 2. Neira Avdibegović, 3. Sejo Bukva, 4. Segmedina Srna Bajramović, 5. Selma Filipović, 6. Bibija Kerlam 7. Zvonko Marić, 8. Mersiha Mehmedagić, 9. Mirsad Pindžo, 10. Fahrudin Pecikoza, 11. Slaviša Šućur, 12. Mario Vukasović, 13. Hamed Aljović i 14. Semir Halilović) – 30.05.2016. godine podnijeli su Ustavnom sudu FBiH Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa ustavom Zakona o turizmu KS.

Kako je ustavnost najviši oblik zakonitosti, 14 poslanika/zastupnika tražilo je da zakon nižeg ranga bude usklađen sa ustavom i zakonima višeg federalnog ranga. U skladu sa vladavinom prava (pravnom državom) citirano stajalište Ustavnog suda FBiH od 21.10.2014. godine – treba(lo) bi da je (obavezujući) putokaz i za Premijera i/ili Vladu KS? Najavljeno formiranje „nove“ TZKS – koja će biti institucionalno/federalno neartikulirana – kroz populističko i ishitreno provođenje Zakona o turizmu kojim su u oblasti turizma neustavno poreuzete nadležnosti od Federacije BiH – doveli su time u pitanje vladavinu prava i temelje ustavnog i pravnog poretka u Federaciji BiH, kao i dejtonskoj Bosni i Hercegovini, a nadasve u Kantonu Sarajevo.

Zaključak Vlade KS od 18.08.2016. godine kojim je Skupštini KS predložena za usvajanje Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo – sadrži ozbiljne pravne manjkavosti: (i) nisu date djelatnosti „nove“ TZKS; (ii) nisu pravno precizne odredbe o ovlaštenim osobama koje predstavlja i zastupa „novu“ TZKS; (iii) prijavljeno sjedište „nove“ TZKS je na istoj adresi kao i sjedište legalne i legitimne TZKS (Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/II) – što može izazvati dugotrajni pravni spor oko iseljenja pošto TZKS ima zaključen sa ZOI 84 dugogodišnji ugovor o zakupu ... kao i druge ozbiljne manjkavosti; naziv TZKS već je pravno zaštićen ...

Vlada KS kretala se u pravnom pličaku prilikom draftiranja ove Odluke: kako tek, onda, da politički i pravno artikulira citirano pravno shvaćanje Ustavnog suda FBiH? U sinoćnjem dnevniku na TVSA Premijer je najavio da ...“od srijede počinje sa radom nova Turistička zajednica“ – baš kao što je onomad jedan političar govorio da će i pravna država početi ... „od ponedeljka“ (kako će kad Skupština „nove“ TZKS nije ni održana, nije podnešen zahtjev za uois u sudski registar ...)!

Uostalom, samo Ustavni sud FBiH nadležan je da razriješi ovaj ozbiljni institucionalni (pravni i politički) problem u FBiH (BiH) koji nadilazi značaj samog turizma. Smatramo da je najmudrije sačekati odluku Ustavnog suda FBiH o Zahtjevu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa ustavom Zakona o turizmu Kantona Sarajevo podnešenog od 14 zastupnika Skupštine KS!

Kakva tek kršenja ustava i zakona, kao i izlive samovolje i nastavak ponižavanja institucija KS možemo očekivati od Premijera prilikom osnivanja „nove“ Turističke zajednice KS utosnivačkoj skupštini, koji se već sada stavio iznad „novog“ Zakona o turizmu KS (inače „skrojenog“ prema Premijerovoj „mjeri“ i potrebama interesnih skupina )?

U Sarajevu, 06.09.2016. godine

Legitimna i legalna TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO

loading...

Vezane vijesti

Komentari - Ukupno 0

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...