"SB" NA TRGU BiH 1 U SARAJEVU: 7. sjednica Vijeća ministara BiH, na predloženom dnevnom redu bilo 50 tačaka (FOTO)

Sjednica se održava u zgradi institucija Bosne i Hercegovine.

  • Politika

  • 30. Mar. 2023  30. Mar. 2023

  • 1

Ovo je bio predloženi dnevni red:

Zapisnici 6. redovne i 4. vanredne (telefonske) sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2022. - 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. - 2024., s prijedlogom navedene strategije i akcionog plana

       Predlagač: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Nacrt ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekt Vjetroelektrana "Vlašić" (FI N°91.812), s Osnovama za zaključivanje navedenog ugovora

       Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Nacrt amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju - Koridor Vc, Počitelj - Bijača između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke od 11. 11. 2014. godine, izmijenjen 25. 9. 2018. godine, broj operacije (SERAPIS  N°): 2013-0476, Ugovor broj: (FI  N°): 83.975, s Osnovama za zaključivanje navedenog amandmana

       Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Nacrt sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora za period 2021. - 2027. godine između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Ured za evropske integracije

       Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Nacrt sporazuma o slobodi kretanja s ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, s izvještajem o pregovorima

       Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja

       Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Prijedlog odluke o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina

       Predlagač: Ministarstvo pravde BiH

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju međuagencijske Radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Informacija o implementaciji "Perspektiva" programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji "Preventiva" projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u 2022. godini

       Predlagač: Ministarstvo odbrane BiH

Informacija o iskazanom interesu za povećanje glasačkog udjela Bosne i Hercegovine u Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA)

       Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu s prijedlogom izmjene zaključka 143, 144, kao i zaključka 165. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa zaključkom 163. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Informacija o održanim konsultacijama s Evropskom komisijom u vezi s donošenjem Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta

       Predlagač: Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Informacija o održanom šestom sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 20. 10. 2022. godine

       Predlagač: Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele i korištenju dijela prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina na ime rashoda programa posebne namjene u 2022. godini

       Predlagač: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Informacija o realizaciji višegodišnjeg kapitalnog projekta Jedinstveni izborni informacijski sistem Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - decembar 2022. godine

       Predlagač: Direkcija za ekonomsko planiranje

Informacija u vezi s problemom u osiguravanju grijanja u institucijama Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava i poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u predmetu "Landika Kata i drugi protiv Slovenije", ap.br. 45987/22

       Predlagač: Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Informacija o postupcima u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima Begić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 34891/21 i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 43651/22

       Predlagač: Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Izvještaj o radu Komisije za uništavanje opojnih droga za period 6. 9. - 31. 12. 2022. godine

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Izvještaj o radu Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja za 2022. godinu

       Predlagač: Upravni odbor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Izvještaj o radu Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

       Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Izvještaj o radu Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine za period 1. 7. 2022. - 31. 12. 2022. godine

       Predlagač: Komisija za saradnju sa NATO-om BiH

Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Izvještaj o provođenju Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih dionica međudržavne ceste E-661 između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske za period od 1. 7. do 31. 12. 2022. godine

       Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

       Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Prijedlog programa rada Direkcije za evropske integracije za 2022. godinu  - drugi krug glasanja

       Predlagač: Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Prijedlog programa rada Direkcije za evropske integracije za 2023. godinu

       Predlagač: Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Prijedlog programa rada Arhiva Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

       Predlagač: Arhiv Bosne i Hercegovine

Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

       Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Prijedlog dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022 - 2024. godine i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022 - 2024. godine

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Prijedlog akcijskog plana za period 2021. - 2025. godina Strategije u oblasti migracija i azila

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Arhiv Bosne i Hercegovine

Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini

       Predlagač: Agencija za osiguranje u BiH

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - drugi krug glasanja

       Predlagač: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava

       Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Zahtjev za dostavu izjašnjenja na navode iz prigovora Nanić Huseina, broj: Ž-SA-05-218/23 od 13. 3. 2023. godine

       Predlagač: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Zaključak 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka na temu "Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata"

       Predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

Zaključak 3. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine održane 22. 2. 2023. godine, broj: 01-50-1-480-25/23 od 22. 2. 2023. godine

       Predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Zaključak 3. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održane 22. 2. 2023. godine, broj: 01-50-1-480-29/23 od 22. 2. 2023. godine  

       Predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Zaključak 9. vanredne  sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine održane 20.03.2023. godine 

       Predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Odluka o angažovanju resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerskih jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na području grada Gradiška

       Predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Prijedlozi odgovora na poslanička pitanja:

               1      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine                       

                 Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

           2      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Saše Magazinovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

         3      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Darka Babalja, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

         4      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

         5      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Aide Baručije, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

         6      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

         7      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

                 Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

         8      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Šemsudina Mehmedovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine                              

                 Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

         9      Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Saše Magazinovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine                              

                 Predlagač: Ministarstvo pravde BiH

Tekuća pitanja

(Povjerljivo) Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu 1. 7. - 31. 12. 2022. godine

       Predlagač: Ministarstvo odbrane BiH

(Povjerljivo) Prijedlog odluke o dodatku na plaću na osnovu posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

       Predlagač: Ministarstvo pravde BiH. 

(Press VM BiH) 

Komentari - Ukupno 1

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...