NAKON PROPASTI PROJEKTA DECENIJE: Procurio sadržaj pisma JP "Autoceste" Vladi Federacije BiH, neki iskopi na tunelu Hranjen uopće nisu izvođeni…

Nakon što Istraga.ba u ponedjeljak objavila priču o propasti projekta “Tunel Hranjen”, koji je trebao spajati Goražde sa Sarajevom, reagirali su brojni zvaničnici i Tužilaštvo Kantona Sarajevo, koje je “formiralo predmet”.

 • Društvo

 • 06. Avg. 2021  06. Avg. 2021

 • 0

Bivši direktor JP "Autoceste FBiH" Adnan Terzić (SBB) odbacio je sve optužbe, kao i vlasnici firme "Euroasfalt".

Nova uprava "Autocesta" u međuvremenu je obustavila sve isplate prema izvođaču radova, sarajevskoj firmi "Euroasfalt", u kojoj je trenutno angažovan i Jasmin Bučo (SDA), koji je u trenutku sklapanja ugovora bio izvršni direktor JP "Autoceste FBiH". O svim problememima u vezi s izgradnjom tunela Hranjen "Autoceste FBiH" izvijestile su resorno ministarstvo u Vladi Federacije. Portal Istraga.ba objavio je pismo, koje prenosimo u cijelosti:

“Na osnovu vašeg dopisa 09-02-1-90-7/20 od 01.07.2021.godine dajemo pojašnjene stanja realizacije Ugovora  JPAC 995-B100-18, „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“ zaključno sa 30.06.2021.godine.

 1. Pokazatelji dosadašnje realizacije projekta

U odnosu na navode iz Vašeg pisma, a koji se odnose na stanje Ugovora do kraja maja 2021.godine došlo je do promjene finansijske vrijednosti izvršenih radova za iznos od 2.093.004,57 KM, bez PDV, kolika je vrijednost radova izvedenih u mjesecu junu 2021.godine, tako da je stanje finansijske realizacije 67.868.706,20 KM, bez PDV. U odnosu na prihvaćeni Ugovorni iznos od 69.999.900,00 KM, bez PDV, to čini 97 % a preostalo je još 2.131.193.80 KM, bez PDV. Ugovorni rok je 36 mjeseci; zaključno sa mjesecom junom 2021.godine utrošeno je 28,5 mjeseci ili 80 %, a preostalo je još 7,5 mjeseci (istek Ugovornog roka je 12.02.2022.godine).

Fizičku realizaciju radova, zaključno sa krajem juna 2021.g., čini sljedeće: iskopano je i podgrađeno 2.035 m GTC (glavne tunelske cijevi, sa portalnom dijelom) i 1.833 m STC (servisne tunelske cijevi), te pet pješačkih poprečnh veza kao i jedna poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše. U odnosu na projektovanu dužinu tunela od 5480 m iskopano i podgrađeno je 37,1 % glavne tunelske cijevi i 33,4 %  servisne tunelske cijevi. Što se tiče poprečnih veza, u odnosu na ukupan broj 16+5=21, realizacija je 28,5 %, a što se tiče parkirnih niša u glavnoj tunelskoj cijevi su izrađene dvije, što prema 10 projektovanih, čini realizaciju 20 %.

Pitanje iz vašeg dopisa hoće li se realizirati ovaj Ugovor u zadanim vremenskim i finansijskim okvirima ima jednoznačan odgovor: za preostalih 7,5 mjeseci nije moguće realizirati preostalih cca 70% fizčkog obima (prosjek) niti je to moguće finansirati preostalim novčanim iznosom od 2.131.193,80 KM. Dakle, evidentno je vremensko kašnjenje i finansijski deficit na ovom Ugovoru.

altpismo JP Autoceste upućeno Vladi FBiH

Uzroci stanja realizacije projekta

U nastavku su prikazana dva najbitnija faktora koji su uticali na ishod realizacije Ugovora.

Uslovi geološke sredine

Prema prognoznom uzdužnom geološkom profilu tunela Hranjen, datom u okviru geotehničke misije G1 – pripremna geotehnička studija, koju je obezbijedio Implementator projekta, JP Autoceste FBiH, iskop sa sjeverne/ulazne strane  se vrši kroz dobre materijale – krečnjake u II-oj kategoriji stijenske mase (dobra stijena), a sa južne/izlazne strane   kroz povoljnu stijensku masu – karbonske sedimente u III-oj kategoriji stijenske mase (povoljna stijena). Izvođač radova „Euro-Asfalt“ je bio u obavezi da izvrši dodatna geološka istraživanja radi provjere vjerodostojnosti prognoznog uzdužnog IG profila za potrebe izrade glavnog projekta tunela, ali je to uglavnom propustio uraditi uz objašnjenje da je prognozni geotehnički profil mjerodava za pozicioniranje trase tunela i izadu misije G21, prema kojoj je dizajnirao osnovne tipove (6) iskopno-podgradnih sistema u tunelu.

Nakon ostvarenog iskopa tunela do kraja maja 2021. godine na sjevernoj/ulaznoj strani u dužini 788 m a na južnoj/izlaznoj strani u dužini 1183 m  kroz misiju G31 – izvedbena geotehnička studija, Izvođač je ustanovio da stvarni uslovi geološke sredine znatno odstupaju od prognoziranih u okviru misije G1, odnosno, u okviru misije G21. Zbog posljedica intenzivne tektonske aktivnosti, rasjednih zona, geološke navlake i pojave većih priliva  podzemnih voda, iskop se vršio u znatno lošijoj geološkoj sredini:

– sa sjeverne/ulazne strane u iskopanih 788 m po prognoznom uzdužnom geološkom profilu iskop se trebao izvoditi u II kategoriji stijenske mase (dobra stijena); stvarno stanje, utvrđeno kroz iskop, bilo je znatno drugačije – iskop je bio u IV/V-oj kategoriji stijenske mase  (slaba i vrlo slaba stijena);

– sa južne/izlazne strane u iskopanih 1183 m po prognoznom uzdužnom geološkom profilu iskop se trebao izvoditi u III-oj kategoriji stijenske mase (povoljna stijena);  stvarno stanje, utvrđeno kroz iskop, bilo je znatno drugačije – iskop je bio u IV/V-oj kategoriji stijenske mase (slaba stijena i vrlo slaba stijena).

Zbog blizine servisne tunelske cijevi geološki uslovi su istovjetni kao i u glavnoj tunelskoj cijevi.

Iz  narednog tabelarnog prikaza  jasno je da se iskop u II-oj kategoriji stijenske mase nije izvodio, iskop u III-oj kategoriji stijenske mase bio je minimalno zastupljen, a da je značajna količina iskopa izvedena u IV-oj i V-oj kategoriji stijenske mase.

Tabela 1. Uporedni prikaz uslova geološke sredine, utvrđenih u različitim fazama projektovanja

Kategorija tlaDužina %IIIIIIVVUkupno (m)
Podaci inicijalnog geološkog profila (misija G1) po Idejnom projektu IPSA Instituta, 2017.g.m1580192019603105770
%27,4 %33,3 %34,0 %5,3 %100%
Podaci inicijalnog geološkog profila (misija G1) po Idejnom rješenju alternativne trase tunela „Hranjen“ JPACFBiH iz 2018. god.m215027703505505820
%36,9 %47,6 %6,0 %9,5 %100%
Podaci geološkog profila (Geotehnička misija G21) po Izvođačevom Glavnom projektu m136531803405955480
%25,0 %58,0 %6,0 %11,0 %100%
Presjek iskopom utvrđenog geološkog profila i RMR klasifikacije  do 31.05.2021.god.m0142.71055,9772,41971
%0 %8 %55 %37 %100%

NAPOMENA: RMR klasifikacija stijenske mase definiše stijensku masu po kategorijama: I kategorija-vrlo dobra stijena, II kategorija-dobra stijena, III kategorija-povoljna stijena, IV kategorija-slaba stijena  i V kategorija-vrlo slaba stijena.

Iako je objektivnost Izvođačeve promijenjene geotehničke klasifikacije stjenskog masiva upitna (jer Nadzor, IPSA Instutut, nije adekvatno pratio i učestvovao u tom procesu), pojavu  težih uslova geološke sredine Izvođač je okarakterisao kao „nepredvidljive fizičke uslove“, što mu, prema tački 4.12 uslova Ugovora, daje pravo za potraživanje pokrića dodatnih troškova i utroška vremena za rad, pa je on to iskoristio i zvanično najavio potraživanja, sa naglaskom na novčana potraživanja.

Problem određivanja veličine potraživanja u novcu i vremenu

U vezi sa ovim bitno je istaći činjenicu da FIDIC ugovor tipa „projektuj i izgradi“ (tzv. Žuta knjiga) podrazumijeva da je prihvaćeni ugovorni iznos paušalan tj. da nema jediničnih cijena niti se vrijednost privremenih situacija za radove određuje na bazi količina stvarno izvedenih radova. Ipak, radi kontrole protoka novca, Naručilac (JPAC) je u Ugovoru predvidio tzv. kontrolni troškovnik kao instrument za objektivno i sinhronizovano upravljanje fizičkom i finansijskom realizacijom Ugovora.

To znači da je Izvođač bio u obavezi da iz prihvaćenog ugovornog iznosa derivira vrijednosti najvažnijih stavki radova (poput jediničnih cijena) u funkciji vrednovanja fizičkog učinka za plaćanje izvršenih radova po privremenim situacijama i on je to učinio za radove koji su bili definisani glavnim projektom, sa posebnim fokusom na tipove iskopno-podgradnih sistema koji odgovaraju uslovima geološke sredine u kojoj se izrađuje tunel.

Problem se pojavio kad je utvrđeno da su stvarni uslovi geološke sredine teži nego je to bilo pretpostavljeno u glavnom projektu: nije bio definisan način valorizacije dodatnih troškova kao posljedica izvođenja radova u takvim, težim, uslovima geološke sredine, tako da je Izvođač nametnuo svoj pristup načinu obračuna dodatnih troškova.

Nadzor nije imao adekvatan metod da se to pitanje brzo riješi na fer osnovi pa je došlo do višemjesečnog pritiska Izvođača, izraženog kroz seriju najava protraživanja te kroz optužbe da predstavnici Nadzora i predstavnici Implementatora putem „neopravdano smanjenog“ protoka novca u korist Izvođača koče i onemogućuju njegov rad. Zbog toga je Direktor JPAC uveo personalne promjene na poziciji predstavnika Naručioca i šefa projekta na ovom Ugovoru, a sa predstavnicima Izvođača i Nadzora napravljen je dogovor oko načina obračuna troškova zbog nepredvidljivih fizičkih uslova (prema klauzuli 4.12 UU), te načina isplaćivanja stavke „Nepredviđeni radovi“ iz Strukture cijene ponude, Aneks 3. Time je ozvaničena praksa da se „privremeno prihvataju neodobrena potraživanja Izvođača“ radi plaćanja privremenih situacija za radove, kako Izvođač ne bi trpio finansijske teškoće, i kako bi bio motivisan za ubrzanje napredovanja iskopa tunela (zbog čega vremenska potraživanja Izvođača nisu bila ni razmatrana).

S obzirom na činjenicu da su stvarni radovi izvođeni u težim uslovima geološke sredine nego što je to bilo predviđeno prognoznim uzdužnim geološkim profilom, odnosno glavnim projektom, uz primjenu prethodno opisanog dogovorenog metoda vrednovanja „nepredvidljivih radova“, te uz znatno veći utrošak vremena po jedinici napredovanja iskopa tunela, ugovorni vremenski i finansijski okviri su sad skoro iscrpljeni.

Aktivnost Implementatora s ciljem rješavanja problema

Nadzor još u februaru 2021. godine zvanično obavijestio Implementatora o svojoj procjeni da se iskop u geološkom smislu neće znatno promijeniti, odnosno da će se preostali tunelski iskop u dužini  od 3879 m izvoditi u V-oj i IV-oj kategoriji stijenske mase (vrlo slaba stijena i slaba stijena), pa prema dosadašnjoj dinamici građenja zaključio da se završetak iskopa tunela može se očekivati u martu 2024. godine, a da ukupni troškovi gradnje mogu dostići vrijednost od cca. 196.000.000,00 KM bez PDV,  o čemu je direktor JPAC blagovremeno obaviješten. Nakon toga, na inicijativu izvršnog direktora za projektovanje i građenje, razmatrane su mogućnosti nastavka realizacije Ugovora. Kao prvu mogućnost, Služba za javne nabavke je dala ideju o vanplanskoj nabavci putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodatne radove u vrijednosti 20 % (13.999.980,00 KM bez PDV) od osnovnog Ugovora, a u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a Zakona o javnim nabavkama. Međutim dodatni iznos ne bi bio dovoljan za finansiranje očekivanog povećanja troškova odnosno cijene Ugovora a sa druge strane pitanje je da li bi Vlada FBiH, kao Investitor, pristala na ovaj model.

Zatim je pronađena druga mogućnost okončanja ovog ugovora, bilo sada ili nakon što se utroše sva ugovorena sredstva (prihvaćeni ugovorni iznos iz dokumenta Obrazac za cijenu ponude), a zasnovana je  na članu-potklauzuli 19.7. Opštih uslova ugovora FIDIC – Žuta knjiga izdanje 1999.g. Imajući u vidu da bi, zbog okolnosti koje su rezultat nepredvidljivih fizičkih uslova (4.12 OUU), cijena za završetak ugovorenih radova bila toliko povećana da prelazi dozvoljeni iznos za plaćanje u skladu sa važećim zakonima (Zakon o javnim nabavkama, Zakon o obligacionim odnosima), gore navedena potklauzula Ugovora daje pravo Naručiocu (JPACFBiH) da bude oslobođen od daljeg izvršavanja Ugovora, nakon što formalno obavijesti drugu stranu o tome i isplati Izvođaču iznos iz tačke (b) navedene potklauzule.

U međuvremenu, istekom mandata, razriješena je prethodna Uprava i direktor JPAC a imenovani su vršioci dužnosti na svim pozicijama članova Uprave i na poziciji direktora, pa je novo rukovodstvo odmah pristupilo daljim aktivnostima na rješavanju problema nastavka realizacije projekta tunela Hranjen. Na prvoj redovnoj sjednici novog rukovodstva (01.07.2021.)  razmatrano je više izvještaja, analiza i osvrta pojedinih aktera unutar JPAC, koji su bili uključeni u dosadašnji tok ovog projekta, pa je nakon diskusije zaključeno da se razmatrani dokumenti dopune proširenom analizom konkretnih pitanja kojima bi se dodatno rasvijetlila problematika nezadovoljavajuće realizacije Ugovora:

“Dostaviti projektovane dužine sa cijenama u odnosu na kategorije i dati tabelu u kojoj će se prikazati stvarno izvedene dužine po kategorijama i jedinične cijene šta je projektovano a šta je izvedeno. Dati podatke posebno u finansijskom smislu koliko su ukupno priznati i plaćeni odštetni zahtjevi na šta se odnose i ko ih odobrava. Da izvršni direktor za opće – pravne i kadrovske poslove dostavi izjašnjenje o kompletnoj dokumentaciji sa pravne strane posebno o tenderskoj dokumentaciji, ugovoru, aneksu na ugovor, odnos prema Zakonu o obligacionom odnosu, koje su ovlasti Inžinjera, a koje su ovlasti predstavnika investitora i kako su oni provodili postupak u odnosu na data ovlaštenja.“

Na drugoj redovnoj sjednici Uprave (16.07.2021.) cjelovito je razmotrena ukupna problematika realizacije projekta tunela Hranjen i tom prilikom je utvrđeno više faktora koji su uticali na realizaciju projekta i doveli do trenutnog stanja. Ovdje se daju samo njihove naznake:

 • Izvođač radova je odmah po potpisu ugovora saminicijativno, i uprkos snažnom protivljenju Naručioca (JPAC), odredio dispoziciju tunela tako da je na sjevernoj strani situaciono značajno pomjerio ulaz izvan razmatranog područja, čime je trasa tunela podvučena ispod korita rijeke Čemernice, što je izazvalo evidentan hidrogeološki rizik, ali je Izvođač to ipak uradio. Izvođač je svojevoljno, još od oktobra 2018. godine, pristupio tzv. stalnim radovima: iskop i osiguranje predusjeka tunela, bez relevantne tehničke dokumentacije, bez urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje i bez nadzora, ignorišući sva upozorenja Naručioca.
 • Nakon što se na obje strane tunela značajnije ušlo u pravi podzemni iskop tunela (oktobar-novembar 2019.) postalo je jasno da su stvarni uslovi geološke sredine na čelu iskopa zaista složeniji / teži od onih, kako su definisani u prognoznom uzdužnom geološkom profilu tunela i tu se otvorila prilika da Izvođač iskoristi mogućnosti koje daje tačka 4.12 uslova Ugovora – Nepredvidljivi fizički uslovi, u smislu potraživanja dodatnih troškova i vremena, pogotovo jer je za Izvođača metod utvrđivanja vrijednosti izvedenih radova korištenjem ugovornog instrumenta – kontrolnog troškovnika – bio dosta krut a ostvareni novčani tok vrlo skroman!
 • Sporazum predstavnika Naručioca, Nadzora i Izvođača (od 06.10.2020.), kojim je preciziran cjenovnik(jedinične cijene po dužnom metru za sve dotad primijenjene i sve vjerovatno očekivane tipove iskopno-podgradnih sistema za obračun vrijednosti izvedenih radova) s obzirom na deklarisane „nepredvidljive fizičke uslove“ (prema klauzuli 4.12 UU), te dato tumačenje zašto se Izvođaču plaća 10% Nepredviđenih radova – je praktično ozvaničio, odnosno prihvatio Izvođačev ranije istican pristup. Pri tome, niti je Izvođač postupio po tački 20.1 UU i dostavio kompletiranu dokumentaciju potraživanja troškova izazvanih u vezi sa tačkom 4.12, niti je Nadzor proveo evaluaciju po 20.1, ni zatražio saglasnost Naručioca po 3.1, ni donio odluku po tački 3.5 UU. Posljedica ovog pristupa je ubrzano, pražnjenje budžeta Ugovora – a kao svojevrstan paradoks, istovremeno se pojavljuje opadanje stvarnog učinka Izvođača u smislu napredovanja ali i kvaliteta izvedenih radova!
 • Nadzor je naknadno uveden u posao sa zakašnjenjem od 4,6 mjeseci, nakon što je Izvođač potpisao Ugovor i počeo njegovu realizaciju. Na ovom ugovoru Nadzor se pojavljuje u trostrukoj ulozi i to kao revident projektne dokumentacije, kao stručni nadzor u skladu sa zakonima Države i kao FIDIC Inžinjer prema Ugovoru. Shodno tome, Nadzor ima najvažniju ulogu i ovlaštenje da svojim znanjem i tumačenjem ugovora štiti projekat i prava Naručioca, a i da nezavisnim postupanjem pri donošenju Odluka kad djeluje prema zahtjevima Izvođača koji predstavljaju, u najvećem broju slučajeva, vremenska i finansijska potraživanja, provodi Ugovor. Vrlo važno je istaći postupanje Nadzora prema potklauzuli 4.12., koja predstavlja nepredvidive fizičke uslove, i koji su na ovakvom projektu izgradnje tunela veliki rizik za JP Autoceste FBiH, na način da ih Izvođač može koristiti kao, eventualni osnov za potraživanja dodatnih sredstava u slučaju da ih dokaže. Naime, Nadzor je obavezan da dobije pismenu saglasnost od Naručioca za postupanje prema ovoj potklauzuli odnosno za određivanje Izvođaču prava na troškove po ovom osnovu. Dakle, ključna institucija koja je dužna da rješava sve probleme na Ugovoru „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“, u skladu sa svojim ovlaštenjima i uz saglasnost JP Autoceste FBiH jeste Nadzor, „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo.

Analizirajući sve dostavljene informacije i prethodno navedene činjenice Uprava JPAC je utvrdila sljedeće zaključke, kojima se inicira konkretno rješavanje problematike sadašnjeg stanja realizacije aktuelnog Ugovora i nastavka realizacije projekta tunela Hranjen:

 1. Uprava JP Autoceste FBiH konstatuje da je zaključno sa 30.06.2021. godne a) stanje fizičke realizacije: iskop i podgrada 2035 m glavne tunelske cijevi, 1833 m servisne tunelske cijevi, 2 parking niše, 5 poprečnih prolaza za pješake i 1 poprečni prolaz za vozila; b) stanje toka novca u korist izvođača 67,7 miliona KM c) preostalo vrijeme do okončanja ugovorenog roka 226 dana d) Kvalitet dosad izvedenih radova u značajnoj mjeri ne odgovara Zahtjevima Naručioca, odnosno tehničkim specifikacijama za ovakvu vrstu radova.

Sumarno, do sada je iskopano/podgrađeno 37 % tunela, utrošeno 97 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova (sa uključenom zadnjom „Privremenom situacijom“), te je proteklo 80 % ugovorom definisanog roka za završetak radova.

 1. Obavijestiti Izvođača radova da su ugovorena finasijska sredstva za realizaciju ovog Ugovora iscrpljena i da neće vršiti njegovo aneksiranje.
 1. Obustaviti sva plaćanja Izvođaču radova do daljnjeg.
 2. Putem Nadzora uputiti zahtjev izvođaču radova u skladu klauzulom 15.1 UU za hitno otklanjanje nedostataka na dosad izvedenim radovima.
 3. Poslati najave potraživanja za nekvalitetno i nedovoljno izvedene radove.
 4. Angažovati timove neovisnih stručnjaka za sljedeće ekspertize: a) za oblast FIDIC-a i obligacione odnose radi analize provođenja predmetnog Ugovora i obračuna radova. b) Iz oblasti inžinjerstva: specijalnosti iz oblasti geologije, geotehnike, tunelogradnje i geodezije, radi analize tehničkih aspekata provođenja Ugovora, analize trenutnog stanja konstrukcije (podgrade) i njenog praćenja u narednom periodu,te da predlože racionalan program rješavanja problema i osmisle realan plan za nastavak izgradnje tunela. Radi izvršenja ovog zadatka Naručilac će ovlastiti eksperte da imaju pristup sveukupnoj relevantnoj dokumentaciji u okviru Ugovora, da imaju pristup gradilištu, te da mogu izvesti kontrolna mjerenja, testove i ispitivanja.
 1. Imenovati komisiju za kontrolu konačnog obračuna radovažć
 2. Izvršiti Preuzimanje radova poslije poravnanja ugovornih odnosa na postojećem Ugovoru.
 3. Paralelno sa ovim aktivnostima raditi na pripremama za novi tender sa novim troškovnikom za nastavak izgradnje tunela uz obezbjeđenje novčanih sredstava sa Vladom Federacije BiH. U slučaju obezbjeđenja sredstava izabrati novog Izvođača radova i Nadzor te nastaviti radove u skladu sa novim ugovorom.

altPismo JP "Autoceste" upućeno Vladi FBiH

Nakon što dobije povratne informacije od subjekata koji će realizirati prednje zaključke, Uprava JPAC će bez odlaganja poduzeti dalje korake za razrješenje date problematike, uključujući i iniciranje pitanja  eventualne odgovornosti sudionika projekta, te za definisanje mogućnosti nastavka realizacije projekta.

JP Autoceste Federacije BiH, kao Implementator projekta, je mišljenja da ne treba odustajati od  projekta tunela Hranjen bez obzira na stanje u kome se taj projekat trenutno našao. Ukoliko i drugi subjekti (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Vlada FBiH) zauzmu sličan stav, nakon okončanja aktuelnog ugovora, postoji logičan metod za dalju realizaciju ovog projekta.

Imajući u vidu, da je kroz predmetni Ugovor dostavljen Glavni projekt urađen od strane konzorcija Institut IGH d.o.o. Zagreb i Design&QC d.o.o. Sarajevo na koji je izdata građevinska dozvola, a uz kvalitetno urađenu Geotehničku misiju G21, nema zakonske prepreke da se, uz obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava, pokrene novi tenderski postupak za izbor Izvođača radova sa opštim uslovima ugovora FIDIC – Crvena knjiga,1999. god., što bi omogućilo nastavak projekta sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje”.

Vezane vijesti

Komentari - Ukupno 0

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

 1. Lista komentara
 2. Dodaj komentar

trenutak ...